Senin, 20 Februari 2012

SKBM Satap 1 Karangnunggal






















Nama                                               : AOS AMIRULLOH GAOS S.Pd
NIP                                                   : 195212111977101001
Pangkat/Gol                                     : Pembina / IV/a
Jabatan                                            :  Kepala SMPN satu Atap 1 Karangnunggal
Instansi                                             : SMPN Satu Atap 1 Karangnunggal 









Nama                                               :  Karolin Sarmiati S.Pd
NIP                                                   :  198507082009032008
Tempat Tgl. Lahir                            :  Tasikmalaya, 08 Juli  1965
Pendidikan/Ijazah/Tahun                 :  S.1 AKTA IV /2008
Pangkat/Gol                                     :  Penata Muda / III/a
Jabatan                                            :  Guru B Inggris
Instansi                                             :  SMPN SATU ATAP 1 KARANGNUNGGAL
Alamat                                             :  Kp. Cisanta  RT/RW 05/05 Desa Cibatuireng 
                                                            Kec.  Karangnunggal  Kabupaten Tasikmalaya 46186













PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI SATU ATAP 1 KARANGNUNGGAL
Kp. Situgede Ds. Cibatuireng Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya 46186
htt://smpnsatap1karangnunggal.sch.id
 

DAFTAR PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM KBM
TAHUN AJARAN 2011/2012

No
Nama Guru
Mata Pelajaran
Kelas
Jum Jam
Keterangan
VII
VIII
IX
A
B
A
B
A
B
1
Aos Amiruloh Gaos,S.Pd
NIP. 19521211 197710 1 001
NUPTK.
IPS
4
4
-
-
-
-
12
Kepsek
BP/BK




2
2
2
Karolin Sarmiati S.Pd
B Inggris


4
4
4
4
24
Wali Kelas IX B
KTK
2
2
2
2


3
Daryan, S.Ag
Senibudaya
2
2
2
2
2
2
16
Wakasek Sapras
Pd
2
2




4
Titim Patimah
PLH
2
2




20
Wali Kelas
VIII A
IPA


4
4


Matematika


4
4


5
Agus Budianto
Pkn
2
2
2
2
2
2
24
Pembina Osis
Matematika
4
4




PLH




2
2
6
Yanto Herliyanto, S.Pd
IPS


4
4
4
4
12
Wakasek Humas
7
Wawan Karnawan, S.S
Tikom




2
2
4

8
Ai Irma Akmaliah S.Pd
KTK




2
2
16
Wali Kelas
 IX A
B Indonesia




4
4
B Sunda


2
2


9
Waryo,S.Pd
PJOK
2
2
2
2


6

10
Fitra Nurdani, S.Pd
IPS






4

B Sunda




2
2
11
Nur Misbah
B Indonesia


4
4


12
Wali Kelas
VII A
B Sunda
2
2




12
Yudi Aziz Muslim Ama.Pd
PAI
2
2
2
2
2
2
18
Wakasek  Kurikulum


BP/BK
2
2
2
2




13
Tri Yuli Hapytin
B Inggris
4
4




8
Wali Kelas
VII B
14
Ediyana
IPA




4
4
12
Wakasek Kesiswaan
Pd




2
2
15
Taupik S.Pd
PJOK




2
2
8

Pd


2
2


16
Yadi S.Pd
Tikom
2
2
2
2


8

17
Rinrin S.Pd
Matematika




4
4
16
Wali Kelas VIII B 
IPA
4
4




18
Fitri Heryani Ama.Pd
B Indonesia
4
4




12

PLH


2
2




Jumlah
40
40
40
40
40
40
240


Mengetahui,
Kepala Sekolah




AOS AMIRULOH GAOS, S.Pd
NIP : 19521211 197710 1 001
Tasikmalaya : 18  Juli 2011
WAKASEK Kurikulum




YUDI AZIS MUSLIM
NUPTK.1563763664200033

1 komentar: